Декларация за поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ
  
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, СК „Темида”  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
СК „Темида” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 

2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Наименование Студентска кооперация „Темида”
ЕИК/БУЛСТАТ : 836149517
 Aдрес на управление: град Хасково бул. „Съединение” № 76 Б
E-mail: sk_temida@abv.bg
Телефон.: 038 66 46 96

3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
 

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни,
име на фирмата/организацията
лично и фамилно име
информация за обратна връзка -  телефон и имейл адрес
адрес – /в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните/

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – внос,  продажба, както и на всички други продукти и услуги, свързани с дейността на дружеството.
Основанията за осъществяване на тези дейности са
Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/
Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със
Регистрация за нашия безплатен бюлетин
За информиране на промоции и нови продукти
Предоставяне на оферти
Сключване на договор
Счетоводни цели
Статистически цели
Доставка на продукти и услуги

 
И накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.
 
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 
Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:
Информираност;
Достъп до собствените ви данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.
 
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.
 
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.

· 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.store.temidabg.com
 
ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.store.temidabg.com , които уреждат правилата за използването, включително извършване на  покупко-продажба с този електронен магазин.
ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
СК ТЕМИДА е кооперация със седалище България, гр.Хасково, Склад град Хасково Източна индустриална зона /до КАТ/ бул.Съединение 76 Б , адрес за корепонденция гр.Хасково ул. Добруджа 14; temidastore@abv.bg
Можете да се свържете с нас на телефон 038 664696 ;0898/ 88 89 63
 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Разглеждането на елктронния магазин ТЕМИДА е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

Поръчката се извършва посредством бутона „В кошницата”, може да направите поръчка с регистрация. Потвърждавате данните и адреса си за доставка, предоставяте актуален телефон за контакт. Поръчката Ви е приета и следва да бъде обработена в най-кратък срок. Доставката се извършва с куриер, като Вие определяте дали да бъде офис-офис или офис-врата. Стойността на покупката се равнява на цената на артикулите + куриерската услуга . 

Всички наши артикули се доставят по Ваша заявка, специално за Вас. Ако случайно след подаване на заявката Ви получим информация, че желаният артикул е изчерпан, то Вие ще бъдете уведомени в рамките на 12 ч. за изчерпаното количество. Ще Ви бъдат предложени сходни артикули, за да улесним евентуален втори избор или да анулираме поръчката. Стремим се да не попадаме в такава ситуация, затова заявките се обработват незабавно след постъпването им при нас.

Според Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14  дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката)
Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.
Доставката се извършва от избран от Вас куриер. 

След избиране на желаните от Вас артикул или артикули, направете поръчка през системата ни. Може да очаквате избраните продукти в рамките на 3-5 работни дни! Системата ни автоматично ще Ви изпрати електронно писмо с подробности за поръчаните артикули или ще си свържем с Вас по телефон. Така лесно може да запазите история за предходни поръчки, както и да се свържете с нас като отговорите на писмото. Веднъж получили Вашата поръчка, очаквайте да Ви се обадим за окончателно потвърждение.
При подготвяне на поръчката ще видите точно дължимите суми за доставка и списък с желаните артикули. Цените са крайни и с включен ДДС. 

В процес на покупка събраните данни от нас са имена телефон и адрес за доставка, които се използват само с цел доставка на постъпилите поръчки..

Моля, обърнете внимание, че общите суми на направени поръчка се закръглят до цяло число. Ако цялостната стойност на поръчката ви завършва на 5 или повече след втория знак на десетичната запетая, дължимата сума ще се приравни към следващото цяло число. Например, ако продуктите в кошницата, отстъпките и стойността на доставката са равни на 99,555 лв., реалната сума за плащане би била 99,56 лв.

Можете да се свържете с нас по всяко време. 
Използвайте раздела "Контакти" за връзка с нас.